Skoči na glavno vsebino

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Kidričeva 35
5000 Nova Gorica

 

 

Tel: +386 (0)5 330 88 00
Fax: +386 (0)5 330 88 01

 

 

Odgovorna uradna oseba:

Ravnatelj: Edvard Vrabič
Tel: +386 (0)5 330 88 02

Datum prve objave kataloga:

15. 11. 2011

Datum zadnje spremembe:

20. 10. 2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.os-kozara.si

 

2. Splošni podatki zavoda in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Kidričeva 35, 5000 Nova Gorica
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Ravnatelj: Edvard Vrabič
Tel: +386 (0)5 330 88 02

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi

 

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
  • Učbeniški sklad
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
  • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
  • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
  • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
  • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
  • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
  • Imenovanje ravnatelja.
  • Sprejem Letnega delovnega načrta.
  • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
  • Sprejem Poslovnega poročila.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Jih ni.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://www.os-kozara.si

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Related Images:

Dostopnost