Skoči na glavno vsebino

PPNIS

Program dela I. in II. triade

 • Obravnava otrokovih specifičnih potreb in zadovoljevanje le teh.
 • Iskanje ustreznih individualiziranih oblik pomoči za odpravljanje ali ublažitev težav in spodbujanje močnih področij pri posameznih učencih pri dopoldanskem pouku in v PB, oblikovanje in spremljanje individualiziranih programov.
 • Priprava dejavnosti za šolsko leto.
 • Pregled napredovanja posameznih učencev ob zaključku polletja.
 • Sodelovanje na študijski skupini.
 • Oblikovanje letnih priprav, medpredmetno in medoddelčno načrtovanje dela.
 • Sodelovanje pri oblikovanju vzgojnega načrta šole.
 • Priprava roditeljskih sestankov.
 • Sodelovanje na strokovnih timih.
 • Aktivno sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih in na govorilnih urah.
 • Organizacija strokovnega predavanja za starše.
 • Načrtovanje dela s starši.
 • Organizacija in izvedba dnevov dejavnosti.
 • Priprava in aktivno sodelovanje na tekmovanjih in natečajih.
 • Stalno strokovno izobraževanje učiteljev.
 • Vključevanje v projekte šole in izven šole.
 • Promocija šole v širšem okolju.

 

Dejavnosti

 • Priprava roditeljskih sestankov.
 • Sodelovanje na strokovnih timih.
 • Aktivno sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih in na govorilnih urah.
 • Organizacija in izvedba športnih, naravoslovnih dni, družbeno potrebnega in koristnega dela, kulturnih dejavnosti, tehniških dni.
 • Priprava in aktivno sodelovanje na tekmovanjih in natečajih.
 • Stalno strokovno izobraževanje.

 

Program dela III. triade

 • Priprava urnika in usklajevanje programov dela.
 • Usklajevanje dejavnosti tekom šolskega leta.
 • Obravnava otrokovih specifičnih potreb, iskanje ustreznih individualiziranih oblik pomoči za odpravljanje ali ublažitev težav pri posameznih učencih.
 • Pregled uspehov in težav učencev pred zaključkom posameznega ocenjevalnega obdobja, sklepi za delo za odpravljanje neuspehov.
 • Interna uskladitev predlogov za usmerjanje učencev v nižje poklicno izobraževanje in oblikovanje predlogov za razširjeno komisijo za poklicno orientacijo.
 • Oblikovanje predlogov za timsko obravnavo učencev s posebnimi potrebami na več področjih.
 • Obravnava sprememb v šolski zakonodaji.
 • Vodja aktiva usklajuje nadomeščanje na višji stopnji.
 • Sodelovanje pri pripravi predstavitve šole na internetu.
 • Sodelovanje pri izvedbi šolskih proslav, prireditev in tekmovanj ter
 • sodelovanje pri izvedbi projektov na šoli.

 

Program dela podaljšanega bivanja

 • Obravnava učenčevih specifičnih potreb, iskanje ustreznih individualiziranih oblik pomoči za odpravljanje ali ublažitev težav pri posameznih učencih,
 • reševanje učne in vzgojne problematike v sodelovanju z učitelji razredniki, šolsko psihologinjo in ravnateljico.
 • sodelovanje s starši,
 • pregled uspehov in težav učencev ob zaključku ocenjevalnih obdobij s sklepi za odpravljanje neuspehov,
 • sodelovanje na pedagoških konferencah,
 • seznanjanje z novostmi v šolski zakonodaji,
 • enkratna dekoracija panoja v večnamenskem prostoru in krasitev šole ob posebnih priložnostih (novo leto, dan odprtih vrat, ipd.),
 • izvedba tekmovanj in druženje vseh PB-jev na atriju ali v skupnem prostoru
 • priprava srečolova
 • izdelovanje novoletnih vizitk
 • urejanje razredov
 • razvijenje ročnih spretnosti in smisla za estetiko
 • navajanje na zdravo prehrano
 • kulturno hranjenje
 • sodelovanje s prostovoljci
 • sodelovanje v projektih,
 • udeležba na strokovnih izobraževanjih.

 

 

Related Images:

Dostopnost