Skoči na glavno vsebino

Predstavitev projektov

 

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Osnovni namen projekta je, da se udeleženci aktivnosti naučijo nekaj novega.
Cilji projekta:

 • seznaniti najširšo javnost z zamislijo o vseživljenjskem učenju,
 • spodbuditi radovednost in pozitiven odnos do učenja,
 • seznaniti z možnostmi za učenje ,
 • vzpostaviti in gojiti stike s potencialnimi učečimi se,
 • promovirati svojo ustanovo ter svoje programe/dejavnosti,
 • povezati ustanovo z lokalnim okoljem.

V sklopu projekta bomo organizirali vsaj pet dogodkov, ki bodo namenjeni različnim ciljnim skupinam (učencem, učiteljem, sodelavcem, širši javnosti …). Termin bo znan naknadno.

Vodja projekta: Irena Štrancar

 

RASTEM S KNJIGO – SLOVENSKO MLADINSKO LEPOSLOVNO DELO VSAKEMU SEDMOŠOLCU

Projekt poteka v okviru republiškega projekta, ki so ga skupaj pripravili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo in Zveza splošnih knjižnic Slovenije.

Obisk SIK F. Bevka Nova Gorica, ki je tudi nosilka lokalnega programa in ga je poimenovala »Kaj mi ponuja knjižnica«, bo izveden v dogovoru s koordinatorico SIKNG. Projekt za šolsko leto 2023/2024 se bo uradno začel izvajati v začetku meseca oktobra.

Cilji projekta:

 • učenci naj na čim bolj zanimiv način spoznajo, kaj vse jim ponuja splošna knjižnica,
 • brezplačna včlanitev in samostojno obiskovanje knjižnice in
 • vsak učenec prejme nagrajeno mladinsko leposlovno delo in tako spoznava kvalitetno mladinsko literaturo.

Trajanje projekta:  Za obisk SIK sta namenjeni 2 PU , z možnostjo nadgradnje v okviru pouka SLJ.

Koordinatorica projekta: Aleksandra Golob

 

ZDRAVA ŠOLA

Projekt poteka v okviru Slovenske mreže zdravih šol ob sodelovanju z območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nova Gorica.

Namen projekta je promocija zdravja, spodbujanje zdravega življenjskega sloga učencev, staršev in učiteljev.

Cilji projekta:

 • aktivno sodelovanje s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo,
 • sodelovanje s specialnimi službami v skupnosti, ki svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji ter
 • seznanjanje učencev, staršev in zaposlenih na šoli z usmeritvami in informacijami na področju zdravja.

V sklopu projekta potekajo različne dejavnosti in izobraževalne aktivnosti na področju zdrave prehrane, gibanja in duševnega zdravja. Med drugim se povezujemo s projektom Eko šola, Šolska shema, sodelujemo v Akciji za čiste zobe, učence vodimo in spodbujamo pri pripravah ter jih spremljamo na raznih športnih tekmovanjih.

V šolo in na dneve dejavnosti učenci ne prinašajo gaziranih pijač in (sladkih) sokov (Cedevita, ledeni čaj) ter sladkih in slanih prigrizkov (čips, čokolada, bomboni, smoki,…).

V letošnjem šolskem letu  bomo projekt  Zdrava šola obogatili s pripravami in aktivno udeležbo v akciji “Pokloni čas, polepšaj dan”. Ta akcija bo potekala 29. 9. 2023, ko se bomo spomnili na starejše osebe, ki 1. 10. praznujejo mednarodni dan starejših oseb.

Tekom celega šolskega leta pa bomo na šoli izvajali dejavnosti in aktivnosti v sklopu letošnje rdeče niti projekta Zdrava šola- to je “Lepa beseda lepe odnose najde”.

Koordinatorica projekta: Tjaša Skupek

 

NOČ KNJIGE

Noč knjige je prostovoljni samoorganizirani vsenarodni in mednarodni projekt, ki se bo v letošnjem šolskem letu odvijal deveto leto zapored po Sloveniji in tretjič na naši šoli, v zamejstvu in širom sveta. Z Nočjo knjige obeležujemo 23. April, Svetovni dan knjige. Njeno prvobitno poslanstvo je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe. Poleg tega s pomočjo projekta udeleženci spoznajo človekove pravice in jih povežejo z vsebino izbrane knjige.

Vodja projekta: Erika Orel

 

EKOŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.
Glavni cilj projekta Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

V sklopu Ekošole se izvajajo razni projekti, zbiralne in ozaveščevalne akcije. Z učenci bomo zbirali in ustvarjali iz odpadne KEMS, izvedli bomo projekt za zmanjšanje količine zavržene hrane, sodelovali bomo v šolski vrtilnici, z branjem krepili ekološko zavest, zbirali star papir, plastenke, baterije, sodelovali v likovnih natečajih za kreativne izdelke,  …

 Koordinatorica projekta: Barbara Romih

 

VIS A VIS (Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma)

Člani projektnega tima: Irena Marinič, Erika Perić, Lara Valentinčič

VIS A VIS je mednarodni projekt, v katerem sodelujejo:

 • Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije (nosilec projekta)
 • Šentprima, Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje
 • Alma Mater Europaea – Evropski center
 • Osnovna šola Kozara Nova Gorica
 • SKAZA IP, proizvodnja in sestava, d.o.o.,
 • Fjæran-Granums spisskompetanseservice (norveški partner).

Projekt traja od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024.

Osnovna pridobitev sodelovanja v projektu je usposobljen notranji kader, ki bo strokovno podprt za delo z osebami z avtizmom. Posledično bodo lahko svoje strokovno znanje širili znotraj kolektiva, ga opolnomočili za delo z učenci z avtizmom, s tem pa bodo posledično pomagali ustvarjati spodbudno delovno in učno okolje za učence  avtizmom.

V okviru izvajanja projektnih dejavnosti bomo vstopili v VIZ ustanove, kjer strokovni delavci potrebujejo usmeritve pri delu z učenci in osebami z avtizmom. Z znanjem in izkušnjami, pridobljenimi v okviru projekta – in izven, bodo pripomogle k večji prepoznavnosti šole v ožjem in širšem okolju. Načrtujemo, da bomo skozi projektne dejavnosti uspeli predstaviti dejavnosti šole in razbiti tabu izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Vodja projekta: Irena Marinič

MODEL PODPORE ZAPOSLENIM V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU NA PODROČJU AVTIZMA

V sklopu projekta VIS A VIS »Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma« potekajo brezplačna izobraževanja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju na temo avtizma.
Članice projektne ekipe OŠ Kozara Nova Gorica aktivno sodelujemo pri izvajanju predavanj za osnovnošolsko raven izobraževanja.

Prijava na brezplačna predavanja in svetovanja je še možna. Katalog s povezavo na prijavni obrazec je dostopen na uradni spletni strani projekta (klik).

Pripenjamo še utrinek s predavanja z naslovom Učinkovita podpora otroku z avtizmom v šoli (posebni program vzgoje in izobraževanja).

Projektna ekipa VIS A VIS OŠ Kozara Nova Gorica

 

Projekt VIS A VIS je sofinanciran s strani programa Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021.

Sodelujemo skupaj za vključujočo Evropo.

 

 

TEDEN DOŽIVLJAJSKE PEDAGOGIKE

Teden doživljajske pedagogike je teden vzgoje za življenje, možnost neposrednega pridobivanja življenjskih izkušenj. Osnovni namen projekta je, da učenci doživijo in se naučijo novih veščin ter utrjujejo obstoječe.

Cilji projekta:

 • razvijanje potencialov učencev
 • razvijanje občutka pripadnosti v širši družbi,
 • ohranjanje stika z naravo in lastnim telesom,
 • krepitev samozaupanja učencev,
 • povezati ustanovo z lokalnim okoljem,
 • možnosti izkustvenega učenja in doživljajske pedagogike.

V sklopu projekta, ki bo potekal en teden (5 delovnih dni) v času poletnih počitnic. Izvajale se bodo različne delavnice, namenjene učencem višjih stopenj PPVIZ. Termin bo znan naknadno.

Vodja projekta: Eva Zaman

 

DIGITRAJNI UČITELJ

Projekt Digitrajni učitelj bo vzpodbujal in zagotavljal navdihujoč in motivacijski proces usposabljanj, se soočal s potrebami in zahtevami sodobne družbe, okolja in gospodarstva, nanje prožno odgovarjal ter nudil podporo in usmeritve VIZom, kako se agilno odzivati na izzive digitalnih in trajnostnih prebojev. S kakovostnimi programi usposabljanj bomo ustrezno opremili učitelje, da bodo postali usmerjevalci učeče se osebe, znali ustrezno prisluhniti potrebam posameznika/družbe, mu/ji pomagali odkrivati lastne potenciale in talente ter ga/jo ustrezno pripraviti na kompleksne izzive sodobne družbe, okolja in gospodarstva.

Cilji:

 • v usposabljanja bodo partnerji vključili več kot 700 VIZ-ov in 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev VIZ,
 • vzpostavili več kot 40 razvojnih skupin ter usposobili 700 multiplikatorjev, 130 svetovalcev VIZ in do 1400 prenašalcev znanja,
 • vzpostavili aktivne samoučeče se skupnosti VIZ, ki bodo imele trajnostni učinek tudi po izteku projekta financiranja z namenom kontinuiranega profesionalnega razvoja in prenosa v prakso.

 

Vodja projekta: Kristina Perić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Images:

Dostopnost