Skoči na glavno vsebino

Vrtec pri OŠ Kozara Nova Gorica

Osnovna šola Kozara Nova Gorica je 1. 9. 2022 odprla vrata Vrtca pri OŠ Kozara Nova Gorica z oddelkom prilagojenega programa (oddelek VEVERIČKE).

Ker je bila ena izmed vodilnih idej ustanoviteljev vrtca ta, da imajo otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju zanj prilagojen oddelek, hkrati pa se jim omogoča integracijo z vrstniki v rednih oddelkih vrtca, se oddelek vrtca nahaja v Vrtcu Nova Gorica, v enoti Kekec.  

Naslov in kontakt Oddelka Veveričke: 

Cankarjeva ulica 66

5000 Nova Gorica 

Telefonska številka oddelka Veveričke: 040 733 076

Strokovni delavki oddelka sta vzgojiteljica Katja Mlakar in pomočnica vzgojiteljice Mirjam Marussig. . 

Naslov in kontakt uprave Vrtca pri OŠ Kozara Nova Gorica 

Kidričeva 35

5000 Nova Gorica 

Ravnatelj: Edvard Vrabič, telefon 05 330 88 02

Tajništvo: Suzana Pelicon, telefon 05 330 88 00

Svetovalna delavka: Tanja Podgornik, telefon 040 836 079

Oddelek Veveričke

 • Vrtec obratuje od 7.00 – 16.00 (v dogovoru s starši se urnik prilagodi, trenutno obratovanje je 7.30 – 15.15). 
 • Vrtec sprejema otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo. 
 • Otroci so v razvojni oddelek usmerjeni na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima (ZMT). 
 • Oddelek je starostno kombiniran (vanj so vključeni otroci 1. in 2. starostnega obdobja).
 • Normativ oddelka je 6 otrok.
 • Starši imajo možnost povrnitve stroškov prevoza oz. možnost otroka vključiti v organiziran prevoz s strani OŠ Kozara Nova Gorica.

Delo v oddelku

 • Nosilki vzgojne dejavnosti v oddelku sta specialna pedagoginja in vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice. 
 • Osnova za delo v oddelku je Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke. Na osnovi le-tega se oblikujeta letni delovni načrt vrtca/oddelka (LDN) ter individualiziran program (IP), ki ga za vsakega otroka pripravi strokovna skupina. 

Dejavnosti, ki se tekom dneva odvijajo v oddelku: 

 • Aktivnosti za razvijanje finomotoričnih spretnosti.
 • Aktivnosti za razvoj grafomotoričnih spretnosti.
 • Aktivnost za spodbujanje govora.
 • Aktivnosti za spodbujanje gibalnega razvoja.
 • Aktivnosti za spodbujanje predmatematičnih veščin.
 • Aktivnosti za spodbujanje socialno-čustvenega razvoja.
 • Aktivnosti za spodbujanje zaznavno- spoznavnega razvoja.

Obogatitvene dejavnosti

 • Obisk bazena. 
 • Hipoterapija.
 • Gibalne urice.
 • Gledališke predstave. 
 • Obisk knjižnice in drugi izleti.

Dodatne obravnave otrok v vrtcu 

Zaradi celostne obravnave otroka že v času bivanja v vrtcu, so starši razbremenjeni v popoldanskem času, saj jim ni več potrebno voziti otroka na dodatne obravnave, saj se v oddelke vključujejo tudi drugi strokovni delavci, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč (po zapisniku multidisciplinarnega tima). 

V oddelek se vključuje:

 • logopedinja, 
 • delovna terapevtka in 
 • fizioterapevtka. 

Sodelovanje s starši

Ker je pri delu z otroki vedno pomembno dobro sodelovanje s straši, si bomo v vrtcu še posebej prizadevali za kvalitetno in redno sodelovanje s starši.  

 • Pogovorne ure: v dogovoru s strokovnima delavkama. 
 • Roditeljski sestanki 
 • Skupina za starše: Skupina je podporne in edukacijske narave. Njen namen je ustvariti varno, sprejemajoče in spoštljivo okolje, kjer lahko starši ob ustrezni podpori izrazijo svojo stisko, delijo svojo zgodbo in si izmenjujejo nasvete ter koristne informacije. Vodi jo vzgojiteljica oddelka. 

Svetovalna služba vrtca 

Vstop v vrtec je vedno pomemben dogodek za otroka in za njegovo družino. Ko se starši soočajo z dejstvom, da je njihov otrok nekoliko drugačen in da bo zaradi tega potreboval specifičen način dela, ki ga v rednih oddelkih vrtca žal ne morejo zagotoviti, doživljajo hudo stisko. Ker je že samo soočanje z dejstvom, da otrok potrebuje drugačno obravnavo boleče, je zelo pomembno, da imajo v teh trenutkih podporo strokovnjakov in možnost, da otroka vpišejo v zanj primeren vrtec, ki je v bližini njihovega doma. 

Za informacije glede vpisa v vrtec se lahko oglasite pri svetovalni delavki vrtca, Tanji Podgornik po telefonu (040 836 079) ali po elektronski pošti (tanja.podgornik@os-kozara.si). 

Related Images:

Dostopnost